Outplacement
BBTK Outplacement.
Dat is ook zo als je werkgever je een aanbod doet dat niet overeenstemt met de kwaliteitsvereisten of als hij het outplacement niet uitvoert. Er is evenwel een overgangsperiode voorzien.: Tot 2016 bestaat de mogelijkheid dus geen verplichting voor de werknemer om het outplacement te volgen.
Hoe werkt outplacement? Vacature.com.
Sinds 1 januari 2014 is outplacement een belangrijk element van het ontslagpakket van de werknemer. Het recht op outplacement is immers niet langer voorbehouden voor 45'ers, maar is veralgemeend naar al wie recht heeft op een opzeggingstermijn van 30 weken of een opzeggingsperiode die minstens deze periode dekt.
Wanneer moet u outplacement aanbieden? RiseSmart.
De kost van het outplacement wordt steeds door de werkgever betaald. Afhankelijk van het aantal weken opzegtermijn en de beslissing of de werknemer al dan niet zijn opzeg moet presteren, kan u als werkgever 4 weken loon afhouden van de opzegvergoeding om het outplacement te betalen.
Outplacement België Hudson.
Een specifieke reglementering regelt outplacement bij herstructureringen. In dat geval moet outplacement aan alle werknemers worden aangeboden, ongeacht hun leeftijd en hun anciënniteit met uitzondering van de werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, waarvoor in een vrijwillig outplacement wordt voorzien.
Outplacement Alternatief.
Ons doel: het ondersteunen van de ontslagen werknemers en samen een nieuwe uitdaging zoeken. Werknemers vanaf 45 jaar hebben recht op outplacement. Lees meer op de website van de Federale Overheid over de regelgeving. Vind je een positief imago belangrijk? Biedt niet-rechthebbende ontslagen werknemers ook outplacement aan!
Outplacement voor bedrijven: wat moet en wat mag?
Het nieuwe algemene stelsel van outplacement hanteert als criterium inzake recht hebben op outplacement de opzegtermijn van de werknemer 30 weken of meer! Daarnaast blijft ook de huidige vorm van outplacement volgens cao82bis en gericht op 45 jarigen of ouder bestaan als het specifiek stelsel.
DSAdmin Outplacement.
Voor werknemers boven de 45 jaar met minimum één jaar anciënniteit is outplacement een recht en is de werkgever verplicht het outplacement aan te bieden. Bovendien is de werknemer van 45 jaar en ouder verplicht om mee te werken aan outplacement.
Dossier outplacement.
De wet van 26 december 2013 heeft belangrijke wijzigingen inzake outplacement doorgevoerd met inwerktreding op 1 januari 2014. Hieronder wordt een nota opgenomen die alleen tot doel heeft om de verschillende regelingen inzake outplacement te verduidelijken. De werkzaamheden binnen de Raad wat betreft de mogelijke implicaties van deze wijzigingen voor de cao's' nrs.
Outplacement Wikipedia.
De recentere CAO 82 onlangs gewijzigd in CAO 82bis 17 juli 2007, regelt het verplicht outplacement voor oudere werknemers. Elke werknemer uit de privé-sector die minstens 45 jaar oud is als zijn arbeidsovereenkomst beëindigd wordt ontslag, heeft recht op een outplacementbegeleiding.
Outplacement ACV NATIONAAL.
De kosten van het outplacement vallen ten laste van de werkgever, maar sectorale caos kunnen bepalen dat sectorale fondsen die kosten voor hun rekening nemen. Een werkgever die zijn verplichtingen inzake outplacement niet naleeft, moet aan de RSZ een bijdrage bestemd voor de RVA van 1500 euro per werknemer, vermeerderd met 300 euro administratiekosten, betalen.
Outplacement ascento.
Outplacement is de professionele begeleiding van ontslagen medewerkers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en verplichte outplacement. Er zijn 3 situaties waarin u als werkgever verplicht bent om outplacement aan te bieden.: De medewerker heeft een opzegtermijn van minstens 30 weken of een evenwaardige opzegvergoeding.

Contacteer ons